• หลักสูต
  รระยะยาว
 • หลักสูต
  รระยะสั้น
 • ขั้นตอนการ
  สมัครเรียน
 • เกี่ยวกับเอกสารสำ
  คัญและใบสมัคร
 • หน่วยงานการเดินเรื่องต่างประเทศ
  (การศึกษาต่อต่างประเทศ)
 • ทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
・สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย12ปีขึ้นไป ณ ประเทศของตน(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) หรือเทียบเท่า และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี
・มีความปกติทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างเคร่งครัด
・อายุไม่เกิน30ปี ณ วันที่เข้าเรียน

ค่าเล่าเรียนปรับใช้ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2024)
หลักสูตร หลักสูตรศึกษาต่อมหาวิทยาลัย / หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลา 1ปี 1ปี3เดือน 1ปี6เดือน 1ปี9เดือน 2ปี
ค่าสมัคร ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000
ค่าแรกเข้า ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000
ค่าการเรียนการสอน ¥720,000 ¥900,000 ¥1,080,000 ¥1,260,000 ¥1,440,000
ค่ากิจกรรม ¥30,000 ¥37,500 ¥45,000 ¥52,500 ¥60,000
ค่าประกันและค่าตำรา ¥30,000 ¥37,500 ¥45,000 ¥52,500 ¥60,000
รวมค่าเล่าเรียน ¥880,000 ¥1,075,000 ¥1,270,000 ¥1,465,000 ¥1,660,000
≪คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน≫
1.เงินค่าธรรมเนียมการคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับในมาในครั้งก่อนหน้าจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่าจะในกรณีหรือเหตุผลใดๆก็ตาม ทางโรงเรียนของเราจะคืนเงินค่าเล่าเรียน, ค่ากิจกรรม, ค่าประกันและค่าตำราเรียน ในกรณีที่ได้รับการร้องขอหรือแจ้ง ภายในเดือนก่อนหน้าที่จะมีการปฐมนิเทศ โปรดระมัดระวังในกรณีที่ยกเลิกการเข้าศึกษาหลังจากนั้นจะไม่สามารถขอเงินคืนได้
2.นอกเหนือจากจำนวนเงินในตารางด้านบนแล้วไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก
3.ค่าตำราและค่าประกันได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนตามที่แสดงไว้ในตารางด้านบนแล้ว จึงไม่ต้องจ่ายอีกที่ประเทศญี่ปุ่น
4.นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่ได้สมัครไป แต่ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้อนุโลมให้สามารถแบ่งชำระได้(ทุกๆครึ่งปี)


วิธีชำระค่าเล่าเรียน
(1) ช่วงที่สมัคร (2) ตอนออกใบรับรองสถานภาพพำนัก (3) หลังจากที่มาประเทศญี่ปุ่นแล้ว4เดือน
ค่าสมัคร ¥30,000 ค่าแรกเข้า ¥70,000 ค่าการเรียนการสอน ¥360,000
    ค่าการเรียนการสอน ¥360,000 ค่ากิจกรรม ¥15,000
    ค่ากิจกรรม ¥15,000 ค่าประกันและค่าตำรา ¥15,000
    ค่าประกันและค่าตำรา ¥15,000    
รวม ¥30,000 รวม ¥460,000 รวม ¥390,000
※非短期圏国及び一部地域からの学生は1年払いになります。
(半年支払いの適応はありません)

การโอนเงินผ่านธนาคาร

銀行名
BANK NAME
株式会社三菱UFJ銀行 青山支店
MUFG BANK, LTD. AOYAMA BRANCH
口座番号
ACCOUNT NO.
普通預金 5307612
REGULAR ACCOUNT NO. 5307612
受取人
RECEIVER
青山国際株式会社
SWIFT CODE BOTKJPJT

銀行名
BANK NAME
りそな銀行 渋谷支店
Resona Bank, Limited. Shibuya Branch
口座番号
ACCOUNT NO.
普通預金 2967093
REGULAR ACCOUNT NO. 2967093
受取人
RECEIVER
青山国際株式会社
AOYAMA INTERNATIONAL CO.,LTD
SWIFT CODE DIWAJPJT

銀行名
BANK NAME
三井住友銀行 青山支店
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION. AOYAMA BRANCH
口座番号
ACCOUNT NO.
普通預金 1133324
REGULAR ACCOUNT NO. 1133324
受取人
RECEIVER
日本語センター
JAPANESE LANGUAGE CENTER
SWIFT CODE SMBCJPJT

คุณสมบัติผู้สมัคร
・สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นระยะสั้น
・สำหรับผู้ที่ถือวีซ่า ต่อไปนี้ วีซ่าติตตามครอบครัว วีซ่าคู่สมรส วีซ่าพำนักระยะสั้น(ท่องเที่ยว) และอื่นๆ
・ข้อควรระวัง หลังจากวีซ่าหมดอายุจะไม่สามารถขอต่อวีซ่าได้
(อาจจะสามารถขยายเวลาเรียนออกไปด้วยการขอวีซ่าระยะสั้นอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)


ค่าเล่าเรียน (ปรับใช้ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2024)
หลักสูตร หลักสูตรระยะสั้น3เดือน
ค่าสมัคร ¥10,000
ค่าแรกเข้า ¥20,000
¥180,000
¥7,500
¥7,500
¥225,000

1.ไม่มีการคืนเงินค่าเล่าเรียนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.นอกเหนือจากจำนวนเงินในรายการด้านบนแล้วไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก
3.ค่าตำราและค่าประกันได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนตามที่แสดงไว้ในตารางด้านบนแล้ว จึงไม่ต้องจ่ายอีกที่ประเทศญี่ปุ่น


 
ขั้นตอนการสมัครเรียน ภาคเรียน เม.ย. ภาคเรียน ก.ค. ภาคเรียน ต.ค. ภาคเรียน ม.ค.
1 ยื่นเอกสารที่จำเป็นและชำระค่าสอบคัดเลือก กลาง  พ.ย.
ปีที่แล้ว
กลาง มี.ค. กลาง พ.ค. กลาง ก.ย.
ปีที่แล้ว
2 โรงเรียนยื่นเอกสารไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว ปลาย  พ.ย.
ปีที่แล้ว
ปลาย มี.ค. ปลาย พ.ค. ปลาย ก.ย.
ปีที่แล้ว
3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวส่งใบรับรองสถานภาพพำนักมาที่โรงเรียน กลาง ก.พ. กลาง พ.ค. กลาง ส.ค. กลาง พ.ย.
ปีที่แล้ว
4 ชำระค่าเล่าเรียน กลาง ก.พ. กลาง พ.ค. กลาง ส.ค. กลาง พ.ค.
ปีที่แล้ว
5 โรงเรียนส่งใบรับรองสถานภาพพำนักไปยังผู้ค้ำประกันและผู้สมัคร ปลาย ก.พ. ปลาย พ.ค. ปลาย ส.ค. ปลาย พ.ย.
ปีที่แล้ว
6 ส่งใบรับรองสถานภาพพำนักและหนังสือเดินทางไปยังสถานฑูตญี่ปุ่น ต้น มี.ค. ต้น มิ.ย. ต้น ก.ย. ต้น ธ.ค.
ปีที่แล้ว
7 ได้รับวีซ่านักเรียน กลาง มี.ค. กลาง มิ.ย. กลาง ก.ย. กลาง ธ.ค.
ปีที่แล้ว
8 เดินทางมาญี่ปุ่น 3月下旬 6月下旬 9月下旬 1月初旬
9 เข้าเรียน 4月初旬 7月初旬 10月初旬 1月初旬

長期
เอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้น(ผู้สมัคร)
รูปถ่าย6ใบ ขนาด 3cm×4cm โดยเป็นรูปที่ภายใน6เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่มีฉากหลัง
ใบสมัครเข้าเรียน
PDF
เขียนด้วยลายมือผู้สมัครเอง  โดยกรอกให้ครบถ้วนทุกช่องโดยให้ตรงกับประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
PDF
กรอกให้ครบถ้วนทุกช่อง และให้ตรงกับใบสมัครเข้าเรียน
(สำหรับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษานั้น ให้ระบุไว้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีที่มีช่วงที่เว้นว่างจากการเรียนหรือช่วงเข้ารับราชการทหาร)
เขียนเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและกำหนดการหลังเรียนจบแล้วอย่างละเอียด
(สำหรับผู้ที่มีครอบครัวก็ให้เขียนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในหัวข้อนั้น)
สำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือเดินทางแล้ว
ให้ส่งหน้าที่มีรูปถ่ายผู้สมัคร หมายเลยหนังสือเดินทางและประวัติการเดินทางมาญี่ปุนมาด้วย
ใบรับรองการจบการศึกษา ใบรับรองการจบการศึกษาตัวจริงของโรงเรียนแห่งสุดท้าย หรือใบรับรองการจบการศึกษา
กรุณาส่งใบรับรองตัวจริงของทางโรงเรียนที่จบการศึกษา
ทางโรงเรียนไม่รับเอกสารสำเนา และสำหรับกรณีผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างพักการเรียน หรือผู้ที่ลาออกจากการเรียน นอกเหนือจากใบรับรองที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ส่งใบรับรองการจบการศึกษาของโรงเรียนมัธยมปลายมาด้วย
ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียนตัวจริงของโรงเรียนแห่งสุดท้าย

เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักเรียน
กรณีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีผู้อื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
ใบรับรองโรงเรียน
PDF
ใบรับรองโรงเรียน
PDF
กรุณาจ่าหน้าถึงสถาบัน
ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการทำงาน ระบุถึงรายได้สุทธิอย่างชัดเจน กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวกรุณาส่งใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานราชการมา และสำหรับผู้ที่ว่างงานโดยหลักแล้วจะไม่สามารถรับเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้
ใบรับรองยอดเงินคงเหลือในธนาคาร ใบรับรองยอดเงินคงเหลือในธนาคาร ใช้เอกสารตัวจริงจากทางธนาคาร พร้อมทั้งระบุหมายเลขบัญชี ในส่วนของยอดเงินคงเหลือนั้นจำเป็นต้องมีมากกว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการเรียนทุกเดือนตามที่ได้กรอกไว้ในเอกสารรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร
  เอกสารรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
PDF
กรณีที่มีผู้รับผิดชอบตั้งแต่สองคนขึ้นไป ให้ลงชื่อทำสัญญาร่วมกันในเอกสารรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในส่วนของเอกสารรับรองการทำงาน ใบรับรองยอดเงินคงเหลือในธนาคาร และเอกสารรับรองความสัมพันธ์กับผู้สมัครนั้นให้แยกกัน

กรณีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น หมายเหตุ
เอกสารรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
PDF
เอกสารที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ระบุไว้
ให้ผู้ค้ำประกันกรอกเอกสารด้วยลายมือตนเองและใช้ตราประทับที่เป็นทางการ  รวมทั้งกรอกเนื้อหาในเอกสารให้สอดคล้องกับเนื้อหาในเอกสารอื่นๆ
เอกสารรับรองตราประทับ สำหรับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดของผู้ค้ำประกันนั้นให้ใช้ตราประทับที่เป็นการ
หนังสือแสดงการประกอบอาชีพ กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ตามอาชีพของผู้ค้ำประกัน นอกจากนี้ตามกฏแล้วผู้ที่ไม่ได้ทำงานจะไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้
พนักงานบริษัท :หนังสือรับรองการทำงาน
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว :เอกสารชำระภาษีที่มีตราประทับของกรมสรรพากร
ผู้บริหารของบริษัทและ กรรมการบริหารของบริษัท:หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของบริษัท
หนังสือแสดงรายได้รวม ให้ส่งหนังสือรับรองการเสียภาษีรายได้ฉบับจริง(ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) หรือ หนังสือรับรองการเสียภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากรฉบับจริง ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะไม่รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
ทะเบียนบ้าน โดยแสดงความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นแต่ถ้าถือวีซ่าถาวรก็สามารถเป็นบุคคลค้ำประกันได้ โดยให้ส่งบัตรต่างด้าวแนบมาด้วย
ใบรับรองโรงเรียน
PDF
กรุณาส่งโดยจ่าหน้าถึงทางโรงเรียน

หลักสูตรระยะสั้น
รูปถ่าย  

事務所名 住所 連絡先
  中国大陸
  
青山国際教育学院
上海事務所
〒200062上海市中山北路3553号伸大厦603室  TEL
(+86)-21-52718628
FAX
(+86)-21-52718629
 

  台湾
  
 
JPTIP 台北市中正區館前路8號9樓 (+886)-2-2331-1008

  台湾
  
 
東禾日本語学校 台中市西區中興街183號8樓 (+886)-4-2301-6326

  台湾
  
 
早稲田日本語センター 台南市民權路二段174号 TEL
(+886)-6-221-5960

  香港
  
 
SHIN EDUCATION 九龍尖沙咀北京道71-77號誠信大廈 4棲403室 TEL
(+852)-2394-1266
FAX
(+852)-2368-2776

  韓国
  
 
時事日本語学院 〒110-111
鍾路区貫鐵洞16-1
TEL
(+82)-2-736-5616

TEL
(+82)-2-569-4211
〒135-93
江南区駅三洞826-28 5階

  韓国
  
 
韓国留学開発院 ソウル特別市 瑞草区 江南大路381
斗山B/D709号
TEL
(+82)-2-552-1010

  韓国
  
  
いちばん留学 〒06141
ソウル特別市江南区テヘラン路27キル、8、10F
TEL 
(+82)-2-2285-0590
〒47286 
釜山廣域市釜山鎭区中央大路721-1,5F
TEL  
(+82)-51-807-0525

  韓国
  
 
NHK留学院 〒 06616 
ソウル特別市 瑞草区 瑞雲路160, 806号
TEL  
(+82)-2-3472-8553
(+82)-2-6952-8552

  韓国
  
 
早稲田留学院 ソウル本社:
〒 04543 
ソウル市中区乙支路109七寶ビル703号           
TEL
(+82)-2-2277-0119
大邱支社:
〒41943 
大邱市中区東城路1ギル72殷石ビル 4F  
TEL
(+82)-53-253-8300

  韓国
  
 
あいのり留学院 〒110-122
鐘路区鐘路2街8長安BL307号
TEL
(+82)-2-720-6106

TEL
03-3207-8106
〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-41-11広野ビル3F

  韓国
  
 
ドンユモ
  大邱市中区三德洞1街4ー144階
 

 TEL
 (+82)-53-287-7066
 

  韓国
  
 
釜山時事日本語学院 〒614-030
釜山市釜山鎮区釜田洞194-1
TEL
(+82)-51-804-1582
  
タイ
  
 
Ichiban Japanese Language Center 9 Soi 9 Sirimangkalajan Rd., Suthep, Mueang, CHIANGMAI 50200 TEL
(+66)-52-000-247

  タイ
  
 
JEDUCATION 287 Liberty Square Fl.,23 Room 2303 Silom Road Bangrak Bangkok 10500  TEL
(+66)-2-267-7726
FAX
(+66)-2-631-2040
  
タイ
  
 
JCS Language School 318/5 Latkrabang-Onnut RD. Latkrabang Bankok 10520 TEL
(+66)-2-346-4428

  ベトナム
  
 
HAVICO INTERNATIONAL .,JSC LO 29 CUC B12 TONG CUC 5 BO CONG AN XUAN LA TAY HO HA NOI TEL
(+84)-24-3791-7828

   ベトナム
  
 
青山国際教育学院ハノイ事務所 Room 1309, 13 floor CMC Tower, Duy Tan street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay district, Ha noi TEL
(+84)-12540-2338
aoyama.vn@gmail.com
    
フィリピン
  
 
Jellyfish Education Philippines Unit 902A Philippine Stock Exchange Center East Tower Exchange Road, Ortigas Center, Pasig City 1605 TEL
(+63)-2-8-689-1928
フィリピン
  
 
Davao del Sur Institute of Languages and Technological College, Inc.
(DILTC,Inc.)
 
Roxas Extension, Brgy. Zone 3, Digos City, 8002 Davao del Sur,Philippines TEL
(+63) 82 227 7697
    
ロシア
  
 
MANABO
〒160-0023
東京都新宿区西新宿7-4-7 イマス浜田ビル 5F
TEL
03−3365−8818
(+81)-80-7413-8818
 

学内奨学金 รายละเอียดดูที่นี่
  受給資格及び条件 給付額
出席率
(※1)
成績
(※1)
学院在籍
(※1)
その他
青山国際
奨学金
98.0%以上
(累計)
1年間の各科目の
成績が全てB以上
(総合を除く)
1年以上 経済的援助が必要
留学ビザ
在学中1回のみ
次学期継続
学習奨励費と重複なし
作文提出
150,000
優秀賞 金賞 99.0%以上
(1年間)
2位以内/20人中
(10%)
1年以上 学習奨励費と重複なし 30,000
銀賞 98.0%以上
(1年間)
3位以内/20人中
(15%)
1年以上 20,000
銅賞 97.0%以上
(1年間)
4位以内/20人中
(20%)
1年以上 10,000
皆勤賞 100%
(1年間)
D以上 1年以上   1年終了時 :¥20,000
残9ヶ月:¥15,000
残6ヶ月:¥10,000

1年3ヶ月(コース満了時):¥25,000
精勤賞 99.0%以上
(1年間)
D以上 1年以上   1年終了時 :¥10,000
残9ヶ月:¥7,000
残6ヶ月:¥5,000

1年3ヶ月(コース満了時):¥25,000
特別賞 85.0%以上
(累計)
D以上 6ヶ月以上 特別な活動に協力した者 ¥5,000
交通費補助 97.5%以上
(前学期)
D以上 3ヶ月以上 次学期継続 ¥5,000
(クオカード)
※1 会話は含まず、同じレベルのクラスがある場合は合算順位
※2 短期↔長期の学生は合算

Monbukagakusho Honors Scholarship(JASSO)
YEAR NAME YEAR NAME
2021 曹 潆月 2019 TRINH THI PHUONG NGA
丛英杰 NGUYEN DUC TUNG LAM
杨昊晨 金 佑 相
李智麟 2018 NGUYEN VAN ANH
尚远方 NGO THI HUYEN
许赛静 林 昌璑
NGUYEN KHANH LINH 2017 NGUYEN VAN TINH
谢林润 柴 意玲
高雨涵 虞 子恒
NGUYEN THI THANH 2016 PHAM THU TRAN
2020 DUONG DINHTHINH DANG THUY TRANG
唐正琪 鄭 皓先
 JASSO Scholarship Recipients Voices 
2023 Beneficiaries
キョ ショウトウさん(2023年10学期Dクラス)
JASSO受給2023
I have learned a lot at Aoyama International Education Institute over the past year and a half. I really appreciate the guidance of all the teachers. Everyday I spend at the Japanese language school is very fulfilling. I also love the fun atmosphere of learning at this school.
I am not only happy to have been awarded the scholarship, but it is important to me because it is the first time I have been awarded a scholarship. Because of the experience of receiving this scholarship, I know that I will continue to work hard and never give up in pursuit of my life goals.
Z・Xさん

I would like to express my sincere gratitude for awarding me this valuable scholarship. The Graduate school class is very good, and the teachers helped me a lot, especially in preparing for the EJU and college interviews. I also had a good time as the school offered various other Japanese cultural experience events. I intend to go on to college and give back what I have learned and contribute to a better future.
■Comments from past recipients■
リュウ イーハオさん
In the year and a half from the beginner class to the current advanced class, I have met many dedicated teachers and interesting classmates from many different countries, and I am enjoying my time here every day. Especially at the Japanese language school, through various activities, I could further deepen my understanding of Japanese culture and improve my Japanese language skills. Furthermore, I am sincerely grateful for the scholarship.
アレンさん
I was very happy to receive the scholarship, and my parents praised me for it.
In fact, I have been passionate about many things since I was a child, but many of them have gone halfway. However, I have been playing games as the only remaining hobby among them. It was really nice to study in Japan and experience the atmosphere of a gaming powerhouse for myself. I am going to graduate school and working hard to apply the knowledge I will learn there to the game industry.
マ ホンボさん
Looking back over the past year and a half, it has been a very productive and enjoyable time. In addition to studying, I talked with classmates from all over the world, experienced various aspects of Japanese culture such as calligraphy, festivals, kimono, etc., visited aquariums and museums, and participated in a variety of off-campus events. I am very happy to have received the JASSO scholarship on top of having been able to see and experience things that I could not see or taste at all before. Thank you so much to all the teachers who are always so kind and attentive to our needs.

 LSHasia Scholarship Recipients Voices 
ZWE MANN AUNG SOE 
We spoke with Zwe, a recipient of the 2023 "LSH Asia Scholarship".
When he had trouble with his composition, he consulted his homeroom teacher for support.
Zwe, who has been reading Japanese books lately, also told me about the book he is currently reading.
Click here to read the interview!

Aoyama International Scholarship
YEAR NAME
2023年度10月期 张漠 
2023年度7月期 刘阳 
2023年度4月期 张栩苌
2021年度10月期 李智麟
2020年度1月期 韩 与作
2020年度10月期 HO VINH NGOC PHUONG NGHI
2020年度7月期 郑 书林
Aoyama International Scholarship winner

03-3403-3186

Weekday9:00ー17:00 (English / 中文 / 한국어 / tiếng Việt)