• หลักสูต
  รระยะยาว
 • หลักสูต
  รระยะสั้น
 • ขั้นตอนการ
  สมัครเรียน
 • เกี่ยวกับเอกสารสำ
  คัญและใบสมัคร
 • หน่วยงานการเดินเรื่องต่างประเทศ
  (การศึกษาต่อต่างประเทศ)
 • ทุนการศึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร
・สำเร็จการศึกษาอย่างน้อย12ปีขึ้นไป ณ ประเทศของตน(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ) หรือเทียบเท่า และเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี
・มีความปกติทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศญี่ปุ่นได้อย่างเคร่งครัด
・อายุไม่เกิน30ปี ณ วันที่เข้าเรียน

ค่าเล่าเรียนปรับใช้ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2020)
หลักสูตร หลักสูตรศึกษาต่อมหาวิทยาลัย / หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ระยะเวลา 1ปี 1ปี3เดือน 1ปี6เดือน 1ปี9เดือน 2ปี
ค่าสมัคร ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000 ¥30,000
ค่าแรกเข้า ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000 ¥70,000
ค่าการเรียนการสอน ¥600,000 ¥750,000 ¥900,000 ¥1,050,000 ¥1,200,000
ค่ากิจกรรม ¥80,000 ¥100,000 ¥120,000 ¥140,000 ¥160,000
ค่าประกันและค่าตำรา ¥60,000 ¥75,000 ¥90,000 ¥105,000 ¥120,000
รวมค่าเล่าเรียน ¥840,000 ¥1,025,000 ¥1,210,000 ¥1,395,000 ¥1,580,000
≪คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน≫
1.เงินค่าธรรมเนียมการคัดเลือกและค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับในมาในครั้งก่อนหน้าจะไม่มีการคืนให้ ไม่ว่าจะในกรณีหรือเหตุผลใดๆก็ตาม ทางโรงเรียนของเราจะคืนเงินค่าเล่าเรียน, ค่ากิจกรรม, ค่าประกันและค่าตำราเรียน ในกรณีที่ได้รับการร้องขอหรือแจ้ง ภายในเดือนก่อนหน้าที่จะมีการปฐมนิเทศ โปรดระมัดระวังในกรณีที่ยกเลิกการเข้าศึกษาหลังจากนั้นจะไม่สามารถขอเงินคืนได้
2.นอกเหนือจากจำนวนเงินในตารางด้านบนแล้วไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก
3.ค่าตำราและค่าประกันได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนตามที่แสดงไว้ในตารางด้านบนแล้ว จึงไม่ต้องจ่ายอีกที่ประเทศญี่ปุ่น
4.นักเรียนต้องชำระค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่ได้สมัครไป แต่ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้อนุโลมให้สามารถแบ่งชำระได้(ทุกๆครึ่งปี)


วิธีชำระค่าเล่าเรียน

(1) ช่วงที่สมัคร (2) ตอนออกใบรับรองสถานภาพพำนัก (3) หลังจากที่มาประเทศญี่ปุ่นแล้ว4เดือน
ค่าสมัคร ¥30,000 ค่าแรกเข้า ¥70,000 ค่าการเรียนการสอน ¥300,000
    ค่าการเรียนการสอน ¥300,000 ค่ากิจกรรม ¥40,000
    ค่ากิจกรรม ¥40,000 ค่าประกันและค่าตำรา ¥30,000
    ค่าประกันและค่าตำรา ¥30,000    
รวม ¥30,000 รวม ¥440,000 รวม ¥370,000

*非短期圏国の学生は1年支払いになります。
(半年支払いは出来ません。)

การโอนเงินผ่านธนาคาร

銀行名
BANK NAME
三井住友銀行 青山支店
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION. AOYAMA BRANCH
口座番号
ACCOUNT NO.
普通預金 1133324
REGULAR ACCOUNT NO. 1133324
受取人
RECEIVER
日本語センター
JAPANESE LANGUAGE CENTER
SWIFT CODE SMBCJPJT

銀行名
BANK NAME
株式会社三菱UFJ銀行 青山支店
MUFG BANK, LTD. AOYAMA BRANCH
口座番号
ACCOUNT NO.
普通預金 5307612
REGULAR ACCOUNT NO. 5307612
受取人
RECEIVER
青山国際株式会社
SWIFT CODE BOTKJPJT

銀行名
BANK NAME
みずほ銀行 青山支店
Mizuhobank AOYAMA BRANCH
口座番号
ACCOUNT NO.
普通預金 2198315
REGULAR ACCOUNT NO. 2198315
受取人
RECEIVER
青山国際株式会社
SWIFT CODE MHBKJPJT

銀行名
BANK NAME
りそな銀行 渋谷支店
Resona Bank, Limited. Shibuya Branch
口座番号
ACCOUNT NO.
普通預金 2967093
REGULAR ACCOUNT NO. 2967093
受取人
RECEIVER
青山国際株式会社
AOYAMA INTERNATIONAL CO.,LTD
SWIFT CODE DIWAJPJT

คุณสมบัติผู้สมัคร
・สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นระยะสั้น
・สำหรับผู้ที่ถือวีซ่า ต่อไปนี้ วีซ่าติตตามครอบครัว วีซ่าคู่สมรส วีซ่าพำนักระยะสั้น(ท่องเที่ยว) และอื่นๆ
・ข้อควรระวัง หลังจากวีซ่าหมดอายุจะไม่สามารถขอต่อวีซ่าได้
(อาจจะสามารถขยายเวลาเรียนออกไปด้วยการขอวีซ่าระยะสั้นอีก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)


ค่าเล่าเรียน (ปรับใช้ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2020)
หลักสูตร หลักสูตรระยะสั้น3เดือน
ค่าสมัคร ¥0
ค่าแรกเข้า ¥0
¥150,000
¥20,000
¥15,000
¥185,000

1.ไม่มีการคืนเงินค่าเล่าเรียนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2.นอกเหนือจากจำนวนเงินในรายการด้านบนแล้วไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มอีก
3.ค่าตำราและค่าประกันได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียนตามที่แสดงไว้ในตารางด้านบนแล้ว จึงไม่ต้องจ่ายอีกที่ประเทศญี่ปุ่น


 
ขั้นตอนการสมัครเรียน ภาคเรียน เม.ย. ภาคเรียน ก.ค. ภาคเรียน ต.ค. ภาคเรียน ม.ค.
1 ยื่นเอกสารที่จำเป็นและชำระค่าสอบคัดเลือก กลาง  พ.ย.
ปีที่แล้ว
กลาง มี.ค. กลาง พ.ค. กลาง ก.ย.
ปีที่แล้ว
2 โรงเรียนยื่นเอกสารไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียว ปลาย  พ.ย.
ปีที่แล้ว
ปลาย มี.ค. ปลาย พ.ค. ปลาย ก.ย.
ปีที่แล้ว
3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโตเกียวส่งใบรับรองสถานภาพพำนักมาที่โรงเรียน กลาง ก.พ. กลาง พ.ค. กลาง ส.ค. กลาง พ.ย.
ปีที่แล้ว
4 ชำระค่าเล่าเรียน กลาง ก.พ. กลาง พ.ค. กลาง ส.ค. กลาง พ.ค.
ปีที่แล้ว
5 โรงเรียนส่งใบรับรองสถานภาพพำนักไปยังผู้ค้ำประกันและผู้สมัคร ปลาย ก.พ. ปลาย พ.ค. ปลาย ส.ค. ปลาย พ.ย.
ปีที่แล้ว
6 ส่งใบรับรองสถานภาพพำนักและหนังสือเดินทางไปยังสถานฑูตญี่ปุ่น ต้น มี.ค. ต้น มิ.ย. ต้น ก.ย. ต้น ธ.ค.
ปีที่แล้ว
7 ได้รับวีซ่านักเรียน กลาง มี.ค. กลาง มิ.ย. กลาง ก.ย. กลาง ธ.ค.
ปีที่แล้ว
8 เดินทางมาญี่ปุ่น 3月下旬 6月下旬 9月下旬 1月初旬
9 เข้าเรียน 4月初旬 7月初旬 10月初旬 1月初旬

長期
เอกสารที่ต้องเตรียมเบื้องต้น(ผู้สมัคร)
รูปถ่าย6ใบ ขนาด 3cm×4cm โดยเป็นรูปที่ภายใน6เดือน หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่มีฉากหลัง
ใบสมัครเข้าเรียน
PDF
เขียนด้วยลายมือผู้สมัครเอง  โดยกรอกให้ครบถ้วนทุกช่องโดยให้ตรงกับประวัติส่วนตัว
ประวัติส่วนตัว
PDF
กรอกให้ครบถ้วนทุกช่อง และให้ตรงกับใบสมัครเข้าเรียน
(สำหรับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษานั้น ให้ระบุไว้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีที่มีช่วงที่เว้นว่างจากการเรียนหรือช่วงเข้ารับราชการทหาร)
เขียนเป้าหมายในการเรียนภาษาญี่ปุ่นและกำหนดการหลังเรียนจบแล้วอย่างละเอียด
(สำหรับผู้ที่มีครอบครัวก็ให้เขียนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในหัวข้อนั้น)
สำเนาหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ที่ได้รับหนังสือเดินทางแล้ว
ให้ส่งหน้าที่มีรูปถ่ายผู้สมัคร หมายเลยหนังสือเดินทางและประวัติการเดินทางมาญี่ปุนมาด้วย
ใบรับรองการจบการศึกษา ใบรับรองการจบการศึกษาตัวจริงของโรงเรียนแห่งสุดท้าย หรือใบรับรองการจบการศึกษา
กรุณาส่งใบรับรองตัวจริงของทางโรงเรียนที่จบการศึกษา
ทางโรงเรียนไม่รับเอกสารสำเนา และสำหรับกรณีผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่อยู่ในระหว่างพักการเรียน หรือผู้ที่ลาออกจากการเรียน นอกเหนือจากใบรับรองที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ส่งใบรับรองการจบการศึกษาของโรงเรียนมัธยมปลายมาด้วย
ใบรับรองผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียนตัวจริงของโรงเรียนแห่งสุดท้าย

เอกสารของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักเรียน
กรณีนักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง กรณีผู้อื่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หมายเหตุ
ใบรับรองโรงเรียน
PDF
ใบรับรองโรงเรียน
PDF
กรุณาจ่าหน้าถึงสถาบัน
ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการทำงาน ระบุถึงรายได้สุทธิอย่างชัดเจน กรณีผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวกรุณาส่งใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานราชการมา และสำหรับผู้ที่ว่างงานโดยหลักแล้วจะไม่สามารถรับเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้
ใบรับรองยอดเงินคงเหลือในธนาคาร ใบรับรองยอดเงินคงเหลือในธนาคาร ใช้เอกสารตัวจริงจากทางธนาคาร พร้อมทั้งระบุหมายเลขบัญชี ในส่วนของยอดเงินคงเหลือนั้นจำเป็นต้องมีมากกว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการเรียนทุกเดือนตามที่ได้กรอกไว้ในเอกสารรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
  เอกสารแสดงความสัมพันธ์กับผู้สมัคร เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้รับผิดชอบค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร
  เอกสารรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
PDF
กรณีที่มีผู้รับผิดชอบตั้งแต่สองคนขึ้นไป ให้ลงชื่อทำสัญญาร่วมกันในเอกสารรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ในส่วนของเอกสารรับรองการทำงาน ใบรับรองยอดเงินคงเหลือในธนาคาร และเอกสารรับรองความสัมพันธ์กับผู้สมัครนั้นให้แยกกัน

กรณีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น หมายเหตุ
เอกสารรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
PDF
เอกสารที่ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ระบุไว้
ให้ผู้ค้ำประกันกรอกเอกสารด้วยลายมือตนเองและใช้ตราประทับที่เป็นทางการ  รวมทั้งกรอกเนื้อหาในเอกสารให้สอดคล้องกับเนื้อหาในเอกสารอื่นๆ
เอกสารรับรองตราประทับ สำหรับเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดของผู้ค้ำประกันนั้นให้ใช้ตราประทับที่เป็นการ
หนังสือแสดงการประกอบอาชีพ กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้ตามอาชีพของผู้ค้ำประกัน นอกจากนี้ตามกฏแล้วผู้ที่ไม่ได้ทำงานจะไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้
พนักงานบริษัท :หนังสือรับรองการทำงาน
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว :เอกสารชำระภาษีที่มีตราประทับของกรมสรรพากร
ผู้บริหารของบริษัทและ กรรมการบริหารของบริษัท:หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของบริษัท
หนังสือแสดงรายได้รวม ให้ส่งหนังสือรับรองการเสียภาษีรายได้ฉบับจริง(ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) หรือ หนังสือรับรองการเสียภาษีที่ออกโดยกรมสรรพากรฉบับจริง ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะไม่รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
ทะเบียนบ้าน โดยแสดงความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่นแต่ถ้าถือวีซ่าถาวรก็สามารถเป็นบุคคลค้ำประกันได้ โดยให้ส่งบัตรต่างด้าวแนบมาด้วย
ใบรับรองโรงเรียน
PDF
กรุณาส่งโดยจ่าหน้าถึงทางโรงเรียน

หลักสูตรระยะสั้น
รูปถ่าย  

事務所名 住所 連絡先
  中国大陸
  
青山国際教育学院上海事務所 〒200062上海市中山北路3553号伸大厦603室  TEL
86-21-52718628
FAX
86-21-52718629
 

  中国大陸
  

 
青山国際教育学院瀋陽事務所 〒110180
瀋陽市渾南新区渾南四路1号B座 1613室
TEL
86-24-83812133
FAX
86-24-83812193

  台湾
  
 
早稲田日本語センター 台南市民權路二段174号 TEL
06-2215960

  台湾
  
 
具登堡日語留学中心 高雄市新興区中山一路14号5楼之4 TEL
886-7-241-3447
FAX
886-7-215-1607

  香港
  
 
SHIN EDUCATION 九龍尖沙咀北京道71-77號誠信大廈 4棲403室 TEL
852-2394-1266
FAX
852-2368-2776

  韓国
  
 
ソウル事務所
(オン世界留学情報センター)
〒137-070
瑞草区瑞草130-38瑞草BL6F
TEL
82-2-534-1509

  韓国
  
 
時事日本語学院 〒110-111
鍾路区貫鐵洞16-1
TEL
82-2-736-5616

TEL
82-2-569-4211
〒135-93
江南区駅三洞826-28 5階

  韓国
  
 
あいのり留学院 〒110-122
鐘路区鐘路2街8長安BL307号
TEL
82-2-720-6106

TEL
03-3207-8106
〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-41-11広野ビル3F
 
  韓国
  
 
ワーキングホリデー協会
〒110-061
 鐘路区新門路1街58ー1救世軍会館5階
 
TEL
82-2-723-4646TEL
82-51-816-4646TEL
048-257-5729

〒614-030
釜山市釜山鎮区釜田2洞257-92 2~4階
 

〒332-0034
埼玉県川口市並木3-15-10509号
 

  韓国
  
 
ドンユモ   
〒137-070
瑞草区瑞草洞1328-7-609
 
TEL
82-2-3487-7066


 TEL
  82-53-287-7066


TEL
03-5338-6337

  大邱市中区三德洞1街4ー144階
 

〒160-0021
東京都新宿区百人町1-10-7-303
 

  韓国
  
 
釜山時事日本語学院 〒614-030
釜山市釜山鎮区釜田洞194-1
TEL
82-51-804-1582

  タイ
  
 
ライトハウスインフォサービス 287 Liberty Square 23Fl. Unit 2301 Silom Rd.,Bangrak Bankok 10500 TEL
66-2-267-7726
FAX
66-2-631-2040

  ベトナム
  
 
日文日本語学校 Truong Nhat Ngu Nhat Van 51/100B Trang Quong Diew,
Ward14,District3,Ho Chi Minh city
TEL
84-8-2241-2754

   ベトナム
  
 
青山国際教育学院ハノイ事務所 Room 1309, 13 floor CMC Tower, Duy Tan street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay district, Ha noi TEL
0125402338
aoyama.vn@gmail.com

学内奨学金 รายละเอียดดูที่นี่ PDF
  受給資格及び条件 給付額
出席率
(※1)
成績
(※1)
学院在籍
(※1)
その他
青山国際
奨学金
98.0%以上
(累計)
1年間の各科目の
成績が全てB以上
(総合を除く)
1年以上 経済的援助が必要
留学ビザ
在学中1回のみ
次学期継続
学習奨励費と重複なし
作文提出
3ヶ月の授業料
優秀賞 金賞 99.0%以上
(1年間)
3位以内/20人中
(15%)
1年以上 学習奨励費と重複なし 30,000
銀賞 98.0%以上
(1年間)
4位以内/20人中
(20%)
1年以上 20,000
銅賞 97.0%以上
(1年間)
5位以内/20人中
(25%)
1年以上 10,000
皆勤賞 100%
(1年間)
D以上 1年以上   1年終了時 :¥20,000
残9ヶ月:¥15,000
残6ヶ月:¥10,000
精勤賞 99.0%以上
(1年間)
D以上 1年以上   1年終了時 :¥10,000
残9ヶ月:¥7,000
残6ヶ月:¥5,000
特別賞 85.0%以上
(累計)
D以上 6ヶ月以上 特別な活動に協力した者 ¥5,000
交通費補助 95.0%以上
(前学期)
D以上 3ヶ月以上 次学期継続 ¥5,000
(クオカード)

※1 会話は含まず、同じレベルのクラスがある場合は合算順位
※2 短期↔長期の学生は合算

ทุนการศึกษาในโรงเรียน


【ทุนช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ (ทุนJasso) 】
年度 名前
2016年度 PHAM THU TRAN
DANG THUY TRANG
鄭 皓先
2015年度 NGUYEN VIET ANH
VU KHACSON
杨 斌
张 芸芸

【ทุนของโรงเรียน 】

年度 名前
2016年度 李 源

03-3403-3186

平日9:00から17:00 英・中・韓・越 対応可