マスク(ますく)着用(ちゃくよう)と、手洗い(てあらい)、うがいを徹底(てってい)新型(しんがた)コロナウイルス(ころなういるす)予防(よぼう)しましょう!
・Please wear a mask and wash your hands to prevent Coronavirus
Đeo khu trang và ra tay để ngăn nga coronavirus
・戴好口罩,勤洗手,勤漱口,预防新冠病毒。
마스크 착용과 손씻기 양치질을 철저히 코로나 바이러스를 예방합시다!
・ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือและกลั้วคอบ่อยๆ มาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่ากันเถอะ


以下(いか)の㏋から新型(しんがた)コロナウイルス(ころなういるす)(かん)する色々(いろいろ)情報(じょうほう)がわかります。
■厚生労働省(こうせいろうどうしょう)■
・COVID-19(新型コロナウィルス)の予防・感染拡大の防止のために(厚生労働省 HP)
URL:https://www.c19.mhlw.go.jp/

出入国在留管理庁(外国人生活支援ポータルサイト)
URL:http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html


学校(がっこう)でも相談(そうだん)受付けます(うけつけます)。 
青山国際教育学院  電話(TEL): 03-3403-3186


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
犯罪(はんざい)を起こさない - 窃盗(せっとう)、【万引(まんび)き】、暴行(ぼうこう)傷害(しょうがい)占有物(せんゆうぶつ)横領(おうりょう)自転車(じてんしゃ))などの軽犯罪(けいはんざい)()えます。
 軽犯罪(けいはんざい)であっても犯罪(はんざい)犯罪(はんざい)です。生活(せいかつ)態度(たいど)注意(ちゅうい)しましょう。

・Not cause a crime -  Theft, (shoplifting), assault, injury, misappropriation of possession, bicycle and other minor offenses are increased. Misdemeanor even crime is a crime. Pay attention to the attitude of life.
Tuyệt đối không được phạm tội. Hiện nay các tội như lấy đồ của người khác ( lấy xe đạp), đánh nhau, ăn trộm và một số vụ phạm tội khác đang tăng lên. Cho dù nhũng tội này có thể coi là tội nhé, nhưng vẫn bị kết án là tội phạm. Chú ý để có cuộc sống lành mạnh.
・Не совершайте преступления – воровство, (кражи в магазинах), нападения, ранения, незаконное присвоение владения, велосипедные и другие мелкие правонарушения. Противоправные деяния – это преступление. Обратите, пожалуйста, внимание на свое отношение к жизни.
・ไม่ก่ออาชญากรรม – การลักขโมยของ (การขโมยในร้าน) ,การทำร้ายร่างกาย ,การสร้างความเสียหาย, การขโมยของ (จักรยาน) มีอัตราเพิ่มขึ้น แม้จะเป็นอาชญากรรมที่ไม่ร้ายแรง แต่อาชญากรรมก็คืออาชญากรรม โปรดระวังพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตัวเอง
・不要犯罪-盗窃、偷盗、打架斗殴、伤害、擅自使用他人物品(自行车)等轻型犯罪案件在逐渐增多。即使是轻型犯罪也是犯罪。请大家注意自己的生活态度和行为。
・범죄를 저지르지 마세요!-절도(들치기),폭행,상해,점유물 횡령(자전거)등의 경범죄가 많아집니다.경범죄라도 범죄는 범죄입니다.생활태도에 주의합시다
 
(よる)繁華街(はんかがい)(など) 危険(きけん)(ひと)(あつ)まるような場所(ばしょ)にはなるべく立入(たちい)らないようにしましょう
・Night Downtown etc,  Don’t go to a place where dangerous people gather.
Không đi đến những nơi tập chung nhiều người nguy hiểm hay những nơi nhộp nhịp về đêm.
・Ночной город и тд. Пожалуйста, не посещайте те места, где собираются опасные люди.
・ไม่ไปสถานที่ที่รวมบุคคลอันตราย หรือสถานบันเทิงตอนกลางคืน
・晚上尽量不要到繁华街等危险的人集中的地方。
・밤 번화가 등, 위험한 사람들이 모이는 장소에는 가급적 들어가지 않도록  합시다.
 
(やす)(ちゅう)不法(ふほう)就労(しゅうろう)などの取締(とりしま)りも(きび)しくなります。 
 学期( がっき)(やす)(ちゅう)でも就労(しゅうろう)時間(じかん)()をつけるように、またアルバイトの種類(しゅるい)にも()()けて(くだ)さい。

・The crackdown on illegal work is stricter during the summer holidays. Be careful about working hours. even during the semester break also, please be careful about the type of part-time job.
Trong thời gian nghỉ hè, thời gian làm thêm sẽ bị kiểm soát chặt hơn. Nên chú ý làm thêm không vượt quá thời gian quy định, và làm đúng việc cho phép
・Во время каникул ужесточаются правила в отношении незаконной работы. Будьте осторожны и соблюдайте допустимые часы работы. Даже в период каникул, пожалуйста, будьте остородны с видом неполной занятости.
・ในระหว่างวันหยุดให้งดเว้นการทำงานต้องห้ามอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังจำนวนชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งประเภทของงานพิเศษที่จะทำด้วย
・假期期间的违法就劳等的取缔也将变严格。虽然是假期中,也请大家注意就劳时间,以及打工的种类。
・방학중은 불법 취업의 단속도 엄해집니다. 학기방학중에도 취로시간,아르바이트 종류에 조심해주세요.
  
アルバイトは1週間(1しゅうかん)に28時間(じかん)以内(いない)((やす)期間中(きかんちゅう)1日(1にち)8時間(8じかん)以内(いない)/1週間(しゅうかん)に40時間(じかん)まで)
・Part-time work is within 28 hours per week (during the rest of the day within 8 hours/1 week to 40 hours)
・Bình thường làm thêm 1 tuần làm trong khoảng 28 tiếng ( thời gian nghỉ hè, 1 ngày được làm 8 tiếng và 1 tuần được làm trong khoảng 40 tiếng)
・Разрешено работать не более 28 часов в неделю (в период каникул в день не более 8 часов / не более 40 часов в неделю)
・ ระเบียบการทำงานพิเศษคือ ทำงานไม่เกิน 28 ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่เกิน 8 ชั่วโมง/วัน หรือไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ในช่วงวันหยุดและช่วงปิดภาคเรียน
・打工1周不超过28小时。(假期中一天8小时以内,一周40小时以内)
아르바이트는 1주일에28시간이내 (방학중은 하루에8시간이내/1주일에40시간까지)
 
禁止(きんし)されているアルバイト :(Prohibition part-time job)
Những việc cấm làm
Запрещенный вид подработки
งานต้องห้าม
被禁止的打工有
금지되어있는 아르바이트
 
風俗(ふうぞく)営業(えいぎょう)関連(かんれん)業務(ぎょうむ)内容(ないよう)がそうじや(さら)(あら)いでもだめです)。
・Customs business related (no cleaning or washing dishes)
Cấm làm nơi kinh doanh không lành mạnh ( cho dù là rửa bát hay dọn phòng cũng không được làm)
Специальный бизнес, связанный с интимными услугами (даже мытье посуды в таких заведениях 
 запрещено)
・ห้ามทำงานที่เกี่ยวกับงานกลางคืน งานอบายมุข รวมถึงงานล้างจานและงานทำความสะอาดในสถานที่ดังกล่าว
・关于风俗营业类(即使业务内容是扫地、洗盘子也不可以)
・풍속 영업관령 아르바아트는 금지되어 있습니다.(업무내용이 청소나 설거지라도 안됩니다.)